Index arrow Stiri arrow Utile
Utile
Facilitati fiscale pentru operatorii economici

Evaluare utilizator: / 0
Data publicarii: 11-09-11
În contextul măsurilor stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabilului se încadrează şi încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adoptat măsuri în favoarea contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la 31 august 2011:
- anularea penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011.
- reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.
Aceste măsuri se vor aplica în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.
Metodologia de aplicare a acestor prevederi este în curs de elaborare, urmând a fi aprobată prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
 
Important pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat in 2011!

Evaluare utilizator: / 0
Data publicarii: 06-12-10
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, începând cu 1 ianuarie 2011, cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat va fi de 4,2655 lei/euro. Conform Codului Fiscal, valoarea în lei a accizelor datorată bugetului de stat se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul curent pentru anul următor şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. La acelaşi curs de schimb vor fi calculate şi taxa de poluare pentru autovehicule, dar şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă.
 
Inventarierea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii

Evaluare utilizator: / 1
Data publicarii: 06-12-10
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2010. În articolul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele obligaţii în acest sens. În categoria entităţilor obligate să organizeze şi să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, intră: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice. Persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate, potrivit legii, să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin. Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pot aplica, pe lângă prevederile ordinului menţionat mai sus, şi reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, emise de instituţiile de reglementare, în funcţie de specificul activităţii. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

 
15 decembrie 2010, termen pentru plati anticipate persoane fizice

Evaluare utilizator: / 0
Data publicarii: 06-12-10
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului IV 2010, la organul fiscal de domiciliu al contribuabilului până miercuri, 15 decembrie 2010, inclusiv. De asemenea, persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real au aceleaşi obligaţii. Intră în această categorie, contribuabilii care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

 
Procedura de compensare a arieratelor unitatilor administrativ-teritoriale

Evaluare utilizator: / 0
Data publicarii: 25-07-10
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în vederea reducerii unor arierate din economie, în anul 2010, Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, pentru achitarea obligaţiilor de plată restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului.
Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut din veniturile obţinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru:
 - stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
 - stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, respectiv subdiviziunea acesteia, are calitatea atât de debitor pentru obligaţiile de plată restante înregistrate de aceasta faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2009 şi neachitate la data solicitării, cât şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local, la data de 31 decembrie 2009 şi neachitate la data solicitării, stingerea obligaţiilor de plată reciproce poate opera numai în baza unor acorduri privind stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată.
Pe baza acordurilor încheiate privind stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art.8 din OUG nr. 51/2010” deschis pe numele acestora la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află, la care anexează şi o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată.
Plata sumelor se efectuează de către unităţile administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.
În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unităţii administrativ-teritoriale, acordurile privind stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată se transmit în sistem electronic, scanat, la unitatea Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au deschise conturile de către unitatea Trezoreriei Statului.
Sumele încasate de operatorii economici în contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010” se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local cu care se efectuează stingerea.
Aceste operaţiuni se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice.
În situaţia în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plăţilor, unităţile administrativ-teritoriale prezintă Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, odată cu documentele de plată, şi o cerere privind echilibrarea temporară a golului de casă al bugetului local din disponibilităţile contului general al Trezoreriei Statului.
Important! Pot depune cerere pentru echilibrarea temporară a golului de casă al bugetului local din disponibilităţile contului general al Trezoreriei Statului numai unităţile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite şi numai pentru efectuarea operaţiunilor de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată în relaţia cu operatorii economici ale căror conturi nu sunt poprite.
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 1 - 9 din 81
 

Editie tiparita

Alte articole

Ziare E-ziare.ro | Ziare

RSS Ştiri