Index arrow Stiri arrow Economie arrow Conducerea SC Oltchim SA propune modificarea planului de reorganizare pentru pregatirea privatizarii
Conducerea SC Oltchim SA propune modificarea planului de reorganizare pentru pregatirea privatizarii

Evaluare utilizator: / 0
SlabExcelent 
Data publicarii: 26-02-17
oltchim_sa_-_rm._valcea_14.jpg
La data de 20 ianuarie 2017, societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, prin consorţiul de administratori judiciari compus din Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a depus la Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 887/90/2013, proiectul de modificare a planului de reorganizare a întreprinderii, proiect care va fi supus aprobării Adunării creditorilor în luna martie sau aprilie. Aşa cum rezultă din procesul-verbal al Adunării creditorilor de la SC Oltchim SA din data de 9 martie 2015, în şedinţa Adunării creditorilor s-a dat curs exprimării voturilor asupra planului de reorganizare propus de către debitoare, acesta fiind aprobat, în condiţiile legii. La data de 22 aprilie 2015, Tribunalul Vâlcea a reţinut faptul că planul de reorganizare a fost aprobat de categoria creanţe garantate, cu votul creditorilor SC Oltchim SA reprezentând 86,89% din valoarea creanţelor din această categorie, de către categoria creanţe salariale - cu votul creditorilor reprezentând 75,72% din valoarea creanţelor din această categorie, de către categoria creanţelor bugetare - cu votul a 98,04% din valoarea creanţelor din grupă, de către categoria creanţelor furnizorilor esenţiali, cu votul creditorilor reprezentând 100% din valoarea creanţelor din această categorie, precum şi de către categoria creanţelor chirografare, cu votul creditorilor reprezentând 66,98% din valoarea creanţelor din grupă. În cadrul aceleiaşi sentinţe, analizând planul propus de debitoare şi acceptat de Adunarea creditorilor de la SC Oltchim SA, prin prisma dispoziţiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a constatat că au fost îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru confirmarea acestuia, în ceea ce priveşte indicarea perspectivelor de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitoarei, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitoarei, planul cuprinzând totodată măsuri concordante cu ordinea publică şi programul de plată al creanţelor şi, în consecinţă, a confirmat planul de reorganizare.

Procedura de vânzare va avea în vedere discontinuitatea economică

Potrivit prevederilor din proiectul de modificare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA, în luna aprilie 2016, Comisia Europeană a demarat o procedură de investigare formală, reglementată de art. 108 alin. 3 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, împotriva anumitor măsuri adoptate de creditorii bugetari ai SC Oltchim SA (în special, anularea obligaţiilor, alocarea de noi datorii şi continuarea furnizării de servicii). La sfârşitul acestei proceduri de investigare, care s-ar putea extinde pe încă o perioadă de 6-12 luni sau mai mult, Comisia Europeană poate adopta o decizie de recuperare, în sensul obligării SC Oltchim SA la plata ajutorului de stat acordat, pretins a fi nelegal. În această ipoteză, beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a-l returna. În mod obişnuit este vorba despre compania care a obţinut fonduri din partea statului, de exemplu SC Oltchim SA. În orice caz, în ipoteza în care se va emite o decizie de recuperare, aceasta va privi beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul poate fi considerat SC Oltchim SA, iar dacă acesta procedează la valorificarea tuturor sau doar a unei părţi dintre activele sale, Comisia Europeană poate extinde decizia de recuperare şi asupra cumpărătorului activelor, dacă există o continuitate, din punct de vedere economic, între acesta şi societate. În această situaţie, în primul rând, în şedinţa Comitetului creditorilor SC Oltchim SA din 22 decembrie 2016 a fost desemnat consultantul juridic White & Case pentru reprezentarea SC Oltchim SA în procedura investigaţiei ajutorului de stat. Pe de altă parte, faţă de riscul existent în ceea ce priveşte emiterea de către Comisia Europeană a unei decizii prin care să se constate că, în cauză, este vorba despre ajutor de stat, este necesară stabilirea unei proceduri de vânzare care să creeze premisele discontinuităţii economice, cu scopul eliminării riscului extinderii recuperării sumelor cu titlu de ajutor de stat de la potenţialii cumpărători şi, astfel, eliminarea unui impediment considerabil în procedura de valorificare a activelor SC Oltchim SA. Pentru evaluarea continuităţii economice, Comisia Europeană aplică următoarele criterii care, în opinia acesteia, nu trebuie întrunite cumulativ în vederea stabilirii existenţei acestei continuităţi: domeniul transferului (active şi pasive, continuitatea forţei de muncă, pachetele de active, etc.); preţul de vânzare; identitatea acţionarilor sau a deţinătorilor firmei dobânditoare şi a firmei iniţiale; momentul la care transferul a avut loc (după demararea investigaţiei preliminare, iniţierea procedurii investigaţiei formale sau a deciziei finale); raţionamentul economic al tranzacţiei.

Principiile noii modalităţi de vânzare a activelor SC Oltchim SA

În vederea asigurării ofertanţilor cu privire la conformitatea tuturor aspectelor legale care ar putea fi puse în discuţie de către aceştia, consorţiul administratorilor judiciari ai SC Oltchim SA a obţinut de la Comisia Europeană o scrisoare de confort cu privire la structura vânzării avută în vedere şi, de asemenea, încheierea contractelor cu amendamentul că decizia CE va fi în sensul neextinderii eventualei obligaţii de recuperare dacă se respectă principiul discontinuităţii economice în procesul de vânzare. Astfel, cu ajutorul consultanţilor AT Kearney şi White&Case / Bondoc&Asociaţii, a căror angajare în această procedură a fost aprobată de creditori în conformitate cu prevederile legale, s-a demarat pregătirea poziţiei SC Oltchim SA în dosarul de investigaţie, cu scopul obţinerii unei decizii de nerecuperare a ajutorului de stat, iar, pe de altă parte, a început proiectul de adaptare a procesului de vânzare a societăţii debitoare la noua situaţie de fapt, care să asigure maximizarea averii acesteia şi, implicit, eliminarea riscului de recuperare a unui potenţial ajutor de stat de la potenţialii investitori (în caz contrar fiind periclitate premisele necesare vânzării activelor proprietate a debitoarei). Modificarea planului de reorganizare a SC Oltchim SA, respectiv actualizarea acestuia în raport cu constrângerile rezultate în urma începerii procedurii de investigare declanşată de Comisia Europeană se impun din următoarele considerente: procedura de vânzare inclusă în planul iniţial conţine elemente compatibile cu existenţa continuităţii economice, fapt care va determina extinderea recuperării ajutorului de stat de la potenţialii cumpărători; în ipoteza sus-menţionată, este foarte probabil ca potenţialii investitori să se retragă (considerând tranzacţia de achiziţie ca fiind mult prea riscantă), împrejurare care ar determina imposibilitatea implementării planului de reorganizare aprobat, cu riscul evident al deschiderii procedurii falimentului împotriva SC Oltchim SA (într-un atare scenariu, toţi creditorii societăţii, prevăzuţi a fi plătiţi prin planul actual - votat şi confirmat - se vor afla în situaţia de a nu mai putea încasa nici măcar sumele stabilite a le fi distribuite prin plan); prin urmare, pentru eliminarea tuturor riscurilor sus-menţionate, atât procesul de vânzare, cât şi rezultatul acestuia trebuie să se facă cu observarea principiului „discontinuităţii economice”. Astfel, oriunde în cuprinsul planului de reorganizare se face referire la vânzarea SC Oltchim SPV SRL, conform prezentei modificări se va înţelege vânzarea pachetelor de active şi se va interpreta ca atare. Capitolul „Principiile noii modalităţi de vânzare a activelor SC Oltchim SA” prevede următoarele: activele SC Oltchim SA vor fi oferite spre vânzare grupate în pachete; procesul de vânzare se va desfăşura într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie; nu va exista nici o obligaţie de transferare a contractelor (inclusiv contractele de muncă) sau a salariaţilor SC Oltchim SA către cumpărători; datoriile societăţii debitoare rămân în sarcina acesteia; preţul pentru active trebuie să fie plătit cel mai târziu până la data încheierii tranzacţiei de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de data expirării prezentului plan. Principiile mai sus enunţate nu sunt flexibile, orice schimbare a lor reprezentând o modificare a planului de reorganizare, care se va efectua în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. În vederea observării principiului „discontinuităţii economice” se va purta un permanent dialog şi vor fi respectate recomandările Comisiei Europene, atât în ceea ce priveşte procesul de vânzare, cât şi în privinţa rezultatului acestuia.

Ofertanţii pot să facă oferte separate pentru cele 9 pachete de active

Capitolul „Metodologia de vânzare a activelor proprietatea societăţii debitoare”, din proiectul de modificare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA prevede că activele esenţiale vor fi oferite la vânzare grupate în nouă pachete, astfel: uzinele Clor-Alkali Râmnicu Vâlcea; Uzina Oxo-alcooli Râmnicu Vâlcea; uzinele Propilen-oxid şi Polioli Râmnicu Vâlcea; servicii Site Râmnicu Vâlcea; 1.010 vagoane de cale ferată din Râmnicu Vâlcea; procesare PVC; Uzina petrochimică VCM-PVC Râmnicu Vâlcea; Uzina Petrochimică Bradu-Piteşti şi Uzina Anhidridă Ftalică Râmnicu Vâlcea. Fiecare ofertant poate să facă oferte separate pentru fiecare dintre cele 9 pachete de mai sus. De asemenea, referitor la pachetele non-operaţionale (respectiv pachetele 5,7,8 şi 9), participanţii pot oferta inclusiv pentru active individuale, incluse în acestea. Documentul prevede clar că nu există obligaţia preluării salariaţilor SC Oltchim SA împreună cu activele, iar datoriile societăţii debitoare (inclusiv datoriile potenţiale de mediu) rămân în sarcina acesteia. Criteriul esenţial pentru selectarea ofertantului sau ofertanţilor câştigători este valoarea maximă a sumei ofertelor transmise, definită ca sumă maximă de cash distribuibilă către creditori, după deducerea tuturor obligaţiilor SC Oltchim SA, conform legislaţiei în vigoare. Preţul din ofertă trebuie exprimat în euro şi nu sub formă de interval valoric. În cazul în care se oferă un interval valoric, se va considera ca preţ al ofertei valoarea minimă a intervalului ofertat. Preţul trebuie să fie cash şi trebuie să se plătească în întregime la finalizarea tranzacţiei, fără vreo opţiune de recalculare ulterioară sau vreo formă de întârziere a plăţilor sau de diminuare ulterioară a preţului ofertat. Metodologia pentru identificarea ofertei câştigătoare este următoarea: cea mai mare ofertă monetară pentru fiecare activ sau pachet de active la data finalizării tranzacţiei plus parte din valoarea monetară a obligaţiilor voluntare ale cumpărătorului de a reangaja salariaţi actuali ai SC Oltchim SA, sau minus obligaţii monetare din partea vânzătorului faţă de cumpărător, referitoare la orice condiţii precedente sau subsecvente datei de încheiere a tranzacţiei sau vânzării; în cazul unor oferte egale pentru un activ sau pachet de active licitaţia este repetată până se va obţine o ofertă maximală; în cazul unor oferte suprapuse pentru acelaşi activ sau pachet de active ale mai multor ofertanţi se vor compara ofertele globale ale acestora, folosindu-se criteriul de la primul punct. Deşi reangajarea salariaţilor SC Oltchim SA nu reprezintă o condiţionare a investitorilor în vederea cumpărării pachetelor de active, există probabilitatea ca unii dintre aceştia să dorească să preia salariaţi. Conform contractului colectiv de muncă, disponibilizarea salariaţilor se face cu acordarea unor plăţi compensatorii, acestea având regim de creanţe curente în cadrul procedurii de reorganizare (şi, respectiv, urmând a fi deduse din suma netă). Din perspectiva creditorilor, plăţile compensatorii au un efect similar cu al unui preţ de vânzare echivalent mai mic. Astfel, se intenţionează negocierea cu potenţialii angajaţi care sunt doriţi de către ofertanţi, în vederea eliminării impactului negativ al plăţilor compensatorii asupra tranzacţiei. Salariaţilor care vor termina unilateral contractul individual de muncă încheiat cu SC Oltchim SA, în vederea reangajării de cumpărători, nu li se vor achita salariile compensatorii.

Oltchim va face o listă cu salariaţii care doresc să fie preluaţi de ofertanţi

O procedură de preluare a salariaţilor de la SC Oltchim SA se poate implementa cu respectarea următoarelor obiective: societatea va constitui o listă cu salariaţii care doresc să fie preluaţi de ofertanţi, aceşti salariaţi angajându-se să înceteze unilateral contractul colectiv de muncă încheiat cu SC Oltchim SA, în contextul în care vor fi aleşi pentru a fi preluaţi de ofertanţi; ofertanţii nu sunt obligaţi a prelua vreun salariat, preluarea fiind o opţiune pusă la dispoziţia ofertanţilor. În etapa ofertei finale, ofertanţii trebuie să prezinte un angajament final de preluare a salariaţilor SC Oltchim SA din lista constituită pentru o perioadă de minim 24 de luni. Se va putea prelua, de către un cumpărător, maxim 50% din numărul total de angajaţi ai SC Oltchim SA; iar în evaluarea ofertelor, care vor conţine un angajament ferm de preluare a unor salariaţi, se va folosi următoarea formulă de calcul (preţ ferm oferit + număr de salariaţi preluaţi x 5.000 de euro). Practic, pentru fiecare salariat care va fi preluat se va calcula un bonus de 5.000 de euro, care se va adăuga la preţul ferm inclus în ofertă. Documentele tranzacţiilor de vânzare-cumpărare trebuie să prevadă, în mod obligatoriu, următoarele: toate obligaţiile vânzătorului, inclusiv obligaţiile de mediu, rămân în sarcina vânzătorului (respectiv SC Oltchim SA); nu va exista obligaţia de preluare a nici unui contract, dar, dacă este în interesul cumpărătorului, SC Oltchim SA va asigura, în mod rezonabil, suportul necesar în vederea încheierii de noi contracte în acest sens; nu va exista nici o obligaţie contractuală de a se prelua angajaţii SC Oltchim SA împreună cu activele; transferul terenurilor nu este prevăzut pentru pachetele de active numerele 1, 2, 3, 5, 7 şi 9, ci doar pentru pachetele de active nr. 4, 6 şi 8. Cumpărătorul pachetului de active nr. 4 va trebui să ofere cumpărătorului pachetelor de active nr. 1, 2, 3, 7 şi 9 drepturi de acces şi drepturi de folosinţă asupra terenului, în timp ce cumpărătorului pachetului de active nr. 6 trebuie să-i ofere drepturi de acces; pachetul de active nr. 4 constă în active care, în mod curent, furnizează servicii şi utilităţi pentru toate celelalte pachete de active de pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea (în acest scop, este necesar să existe licenţele şi autorizările aferente, precum şi să se facă anumite investiţii în echipamente, iar în plus, se vor încheia contracte de prestări servicii între cumpărătorul pachetului de active nr. 4 şi cumpărătorii celorlalte pachete de active). Preţul (pentru orice activ, pachet de active sau combinaţii între acestea) trebuie să fie exclusiv cash şi trebuie să fie plătit în întregime până la finalizarea tranzacţiei, fără a exista vreo opţiune de beneficii sau compensaţii ulterioare, plăţi de succes sau orice alte forme de plăţi amânate. La finalizarea procesului de ofertare pot exista mai multe oferte finale (maximale) angajante pentru unul sau mai multe pachete de active. În vederea selectării ofertei sau ofertelor câştigătoare se va convoca Adunarea creditorilor, decizia fiind luată în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2006. Pentru asigurarea succesului procesului de vânzare, precum şi în vederea maximizării averii debitoarei, informaţiile care ţin de etapele intermediare ale procesului de vânzare, respectiv negocierile cu potenţialii ofertanţi sunt confidenţiale şi nu vor fi făcute publice.

Preţul total de vânzare al activelor Oltchim este de 307 milioane de euro

În cadrul raportului privind proiectul de modificare a planului de reorganizarea a SC Oltchim SA este prezentată situaţia sintetică a pachetelor de active, cu evidenţierea valorii de piaţă a acestora, determinată pe baza raportului de evaluare întocmit de Winterhill România, precum şi a preţului de pornire a vânzării acestora: Clor-Alkali Râmnicu Vâlcea (preţ pornire 14,5 milioane de euro); Uzina Oxo-alcooli Râmnicu Vâlcea (10,2 milioane de euro); uzinele Propilen-oxid şi Polioli Râmnicu Vâlcea (59,4 milioane de euro); servicii Site Râmnicu Vâlcea (52 de milioane de euro); 1.010 de vagoane de cale ferată din Râmnicu Vâlcea (7,7 milioane de euro); procesare PVC (5,5 milioane de euro); Uzina petrochimică VCM-PVC Râmnicu Vâlcea (45,3 milioane de euro); Uzina Petrochimică Bradu-Piteşti (80 de milioane de euro); Uzina Anhidridă Ftalică Râmnicu Vâlcea (10 milioane de euro), alte active neesenţiale (22,4 milioane de euro). Modalitatea de vânzare propusă de consorţiul de administratori judiciari pentru activele neesenţiale este vânzarea prin licitaţie publică cu strigare. Conducerea SC Oltchim SA va face demersurile de expunere pe piaţă a activelor, într-o formă adecvată. Activele vor fi vândute în starea în care se găsesc, cumpărătorii achiziţionând în cunoştinţă de cauză. Se recomandă ca orice persoană interesată să efectueze o inspecţie a activului scos la vânzare. Persoanele interesate vor depune oferta scrisă în care vor specifica preţul oferit pentru activul scos la vânzare. Vor fi organizate 6 licitaţii publice săptămânale, cu strigare, în urcare, la sediul SC Oltchim SA. În ipoteza în care o şedinţă de licitaţie nu poate fi organizată, consorţiul de administratori judiciari va notifica aceasta prin intermediului site-urilor proprii, calendarul licitaţiilor urmând să fie decalat conform notificării. Comisia de licitaţie va fi formată din trei membri, reprezentanţi ai consorţiului de administratori judiciari, desemnaţi de acesta prin decizie. Unul dintre cei trei membri astfel desemnaţi va îndeplini calitatea de preşedinte al comisiei de licitaţie. Pentru a putea lua parte la procedura de vânzare prin licitaţie publică, fiecare ofertant va constitui anterior depunerii ofertei o garanţie de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a şedinţei de licitaţie la care doreşte să participe, în lei, la cursul BNR valabil în data constituirii garanţiei de participare. În cazul în care ofertantul declarat adjudecatar nu va achita diferenţa de preţ în termenul şi în condiţiile menţionate, garanţia de participare constituită de acesta nu îi va fi restituită, aceasta rămânând câştigată averii SC Oltchim SA. Sumele, preţurile şi valorile exprimate în regulament nu includ TVA, decât dacă este specificat altfel. Ofertanţii care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitaţie publică au obligaţia de a depune până, cel mai târziu, cu o zi lucrătoare înaintea şedinţei de licitaţie publică la care doresc să participe, la sediul SC Oltchim SA, toate documentele specificate în caietul de sarcini.

S-au stabilit condiţiile de participare la licitaţiile de vânzare a activelor

Şedinţa de licitaţie pentru vânzarea activelor SC Oltchim SA va fi deschisă de preşedintele comisiei de licitaţie. La această etapă vor participa toţi ofertanţii care au depus oferte în sensul participării la şedinţa de licitaţie respectivă. Ofertanţii ale căror oferte au fost înregistrate la sediul SC Oltchim SA, dar nu sunt prezenţi în locul desfăşurării licitaţiei la data şi ora de începere a licitaţiei, vor fi excluşi de la licitaţia respectivă privind valorificarea activului în discuţie. Nu este permis accesul în şedinţa de licitaţie după ora de începere a acesteia. Comisia de licitaţie verifică, în prezenţa tuturor ofertanţilor, data şi ora la care au fost depuse ofertele, fiind excluse de la etapele următoare ofertele a căror depunere a fost înregistrată la sediul SC Oltchim SA după termenul limită stabilit, respectiv cel mai târziu cu o zi lucrătoare precedentă şedinţei de licitaţie publică la care doresc să participe. Ofertanţii pot formula noi oferte cu îndeplinirea condiţiilor cerute pentru licitaţiile următoare, dacă mai sunt interesaţi, în ipoteza în care activul nu se adjudecă la şedinţa de licitaţie în cauză. Comisia de licitaţie verifică, în prezenţa tuturor ofertanţilor, ofertele depuse în termenul regulamentar la secţiunea „Condiţiile generale de participare”. Vor fi excluse de la licitaţia respectivă ofertele cu valoare inferioară preţului de pornire valabil pentru şedinţa de licitaţie în cauză. Nu vor fi luate în seamă ofertele condiţionate şi cele care nu întrunesc condiţiile de formă sau de fond sau ale căror documente însoţitoare obligatorii, conform secţiunii „Condiţiile generale de participare”, nu îndeplinesc condiţiile de formă sau de fond. Ofertanţii ale căror oferte au fost excluse în cadrul etapelor anterioare vor părăsi şedinţa de licitaţie, pentru următoarele etape fiind permisă doar participarea ofertanţilor ale căror oferte au îndeplinit toate condiţiile specificate, aceste oferte fiind denumite oferte admise, iar ofertanţii care au formulat ofertele admise fiind denumiţi ofertanţi admişi. În ipoteza în care nu vor exista oferte admise, şedinţa de licitaţie va fi declarată închisă, fiind consemnat acest fapt în procesul-verbal al şedinţei de licitaţie, care va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie. În ipoteza în care există un singur ofertant admis, care oferă prin oferta formulată un preţ egal sau mai mare decât preţul de pornire a licitaţiei, acesta va fi declarat adjudecatar. În ipoteza în care exista doi sau mai mulţi ofertanţi admişi, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că ofertanţii au înţeles procedura de desfăşurare, preţul de pornire (care va fi exprimat în euro, în sumă netă, exclusiv TVA) şi pasul de licitare, care este de 1% din preţul de pornire a licitaţiei. Preţul de pornire efectiv este reprezentat de cel mai mare preţ oferit dintre cele specificate în ofertele admise. Ofertanţii care au formulat oferte dintre cele admise, dar cu preţ inferior preţului de pornire efectiv stabilit fie vor creşte ofertele până la preţul de pornire efectiv, fie se vor retrage din licitaţie. În continuare, preşedintele comisiei de licitaţie strigă preţul de pornire efectiv majorat cu pasul de licitare, ofertanţii admişi vor răspunde dacă oferă sau nu oferă preţul de pornire efectiv majorat cu pasul de licitare. Se consideră că ofertanţii care nu oferă preţul majorat renunţă la licitaţie şi nu vor putea licita în continuare. Preşedintele comisiei de licitaţie va striga preţul de la punctul anterior, majorat cu încă un pas de licitare. Ofertanţii rămaşi în licitaţie vor răspunde dacă oferă sau nu oferă acest preţ. Se consideră că ofertanţii care nu oferă preţul strigat renunţă la licitaţie şi nu vor putea licita în continuare. Această etapă se va repeta până în momentul în care la strigarea unui nou preţ, majorat cu pasul de licitare, doar un singur ofertant admis oferă preţul majorat, caz în care acesta va fi declarat adjudecatar.

 

SCRIEŢI UN COMENTARIU

Codul de securitate
Actualizează

Urmator >
 

Editie tiparita

Alte articole

EconomieConducerea SC Oltchim SA propune modificarea planului de reorganizare pentru pregatirea privatizarii

La data de 20 ianuarie 2017, societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, prin consorţiul de administratori judiciari compus din...
+ Stirea completa

EconomieOltchim SA a realizat o cifra de afaceri de 168 de milioane euro si un profit de 4,4 milioane euro

Potrivit situaţiilor financiare individuale preliminate pentru anul 2016 În conformitate cu datele din calendarul de...
+ Stirea completa

EconomieAdministratorul judiciar al Remat scoate bunurile societatii la mezat

CITR Filiala Bucureşti SPRL, administratorul judiciar al REMAT Vâlcea, societate care a intrat în procedura insolvenţei...
+ Stirea completa

EconomieCamera de Conturi Valcea: administratiile locale au incasat in 2015 77,2% din prevederile bugetare

Camera de Conturi Vâlcea a dat recent publicităţii un raport privind finanţele publice locale pentru anul 2015 la nivelul...
+ Stirea completa

Ziare E-ziare.ro | Ziare

RSS Ştiri