Index arrow Stiri arrow Economie arrow Camera de Conturi Valcea: administratiile locale au incasat in 2015 77,2% din prevederile bugetare
Camera de Conturi Valcea: administratiile locale au incasat in 2015 77,2% din prevederile bugetare

Evaluare utilizator: / 0
SlabExcelent 
Data publicarii: 12-02-17
curtea-de-conturi.jpg
Camera de Conturi Vâlcea a dat recent publicităţii un raport privind finanţele publice locale pentru anul 2015 la nivelul judeţului Vâlcea, cu ocazia verificărilor efectuate anul trecut la diverse entităţi (firme şi instituţii de stat din judeţ). Camera de Conturi Vâlcea exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând entităţilor abilitate rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Prin constatările şi recomandările formulate în urma misiunilor de audit al performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice, se urmăreşte diminuarea costurilor, sporirea eficienţei utilizării resurselor şi îndeplinirea obiectivelor propuse. În cadrul competenţelor prevăzute de lege, atribuţiile specifice se desfăşoară asupra următoarelor domenii: formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete; constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat; formarea şi gestionarea datoriei publice; utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de autorităţile administrative autonome şi de instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului; situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică, etc.

Contul de execuţie al bugetelor locale în Vâlcea a avut un mic excedent

În anul 2015, execuţia bugetelor locale la nivelul judeţului Vâlcea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale Legii nr. 186/2014 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2015. Contul de execuţie al bugetelor locale pe ansamblul judeţului Vâlcea prezintă la data de 31 decembrie 2015 un excedent curent în sumă de 1,94 milioane de lei. La partea de venituri, potrivit datelor centralizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, prevederile bugetare anuale definitive la venituri au însumat 1,88 miliarde de lei, iar încasările realizate au însumat 1,45 miliarde de lei reprezentând 77,2% din prevederi. În cifre absolute, nerealizările la partea de venituri au însumat 431 milioane de lei (95 de milioane de euro). Cele mai scăzute procente de realizare, comparativ cu prevederile definitive s-au înregistrat la categoria de venituri reprezentând sumele primite de la UE sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate (54,8%), precum şi cote şi subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, unde încasările realizate au reprezentat 65,7% din nivelul prognozat. Referitor la veniturile din impozite, taxe şi alte contribuţii, se constată că încasările realizate au reprezentat 75,3% din prevederile definitive, sub procentul înregistrat în exerciţiul bugetar anterior, când au fost de 80,4%. De altfel, realizările la aceste venituri nu au atins nici nivelul prevăzut iniţial, gradul de realizare în raport cu acesta fiind de 87,6%. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în ceea ce priveşte sumele primite de la Uniunea Europeană sau de la alţi donatori, în contul plăţilor efectuate. Aceasta demonstrează că o serie de modificări aduse prevederilor iniţiale prin rectificările bugetare nu au avut la bază o fundamentare realistă. Ponderea veniturilor proprii (venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, plus cote defalcate din impozitul pe venit) în totalul surselor de finanţare pentru bugetele locale este de numai 22%, în scădere faţă de anii precedenţi, când a fost de 24% în 2014, 34% în 2013 şi 36% în anul 2012. Proporţional, a crescut şi ponderea celorlalte categorii de venituri în finanţarea acţiunilor locale, ajungând ca, în exerciţiul financiar al anului 2015 acestea să reprezinte 78%, în creştere cu două procente faţă de anul precedent. Veniturile proprii au reprezentat 22% din totalul surselor de finanţare utilizate de bugetele locale, în scădere faţă de exerciţiile bugetare anterioare, când procentul a fost de 26,7% în anul 2014 şi de 33,6% în anul 2013. Cea mai semnificativă scădere, de 6,9 procente, s-a înregistrat la nivelul bugetului propriu al judeţului Vâlcea, de la 17,1% în 2014, la 10,2% în 2014. La partea de cheltuieli, prevederile anuale cuprinse în bugetele locale au fost realizate la data de 31 decembrie 2015 în proporţie de 71,4%, în scădere faţă de anul 2014, când s-a înregistrat un procent de 75,2%.

Cele mai mici realizări s-au consemnat la cheltuielile de capital

Potrivit execuţiei bugetare anuale la partea de cheltuieli, rezultă că, la data de 31 decembrie 2015 s-au efectuat plăţi în sumă de 1,45 miliarde de lei, care s-au încadrat în prevederile anuale definitive aprobate, de 2,035 miliarde de lei. Cele mai mici realizări s-au consemnat la cheltuielile de capital (minus 55,4%) şi plăţile pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă (minus 59,2%), în timp ce la alte titluri de cheltuieli realizările au depăşit 90%, cum este spre exemplu asistenţa socială, cu 97,3%, şi cheltuielile de personal, cu 96,5%. Titlurile de cheltuieli cu ponderea cea mai mare sunt cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (29,5%), cheltuielile de personal (24,8%), cheltuielile de capital (17,8%) şi cheltuielile cu bunuri şi servicii (11,8%). Comparativ cu exerciţiul bugetar precedent, cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au înregistrat o creştere semnificativă, de la 13,1% la 29,5%, în timp ce celelalte categorii de cheltuieli menţionate mai sus au scăzut ca pondere, respectiv cheltuielile de personal, de la 29,9% la 24,8%, cheltuielile de capital, de la 22,8% la 17,8%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut ca pondere, de la 16,1% la 11,8%. Execuţia bugetară la partea de cheltuieli arată că domeniile de activitate care au avut cea mai mare pondere în execuţia bugetară din exerciţiul financiar analizat au fost reprezentate de „Transporturi”, „Învăţământ”, „Asigurări şi asistenţă socială” şi „Protecţia mediului”, care au consumat un procent de 72% din sursele de finanţare ale bugetelor locale. În conformitate cu programul de activitate pentru anul 2016 şi a modificărilor intervenite, la nivelul Camerei de Conturi Vâlcea a fost programată realizarea a 38 de acţiuni de control sau audit care privesc entităţi de interes local, respectiv 33 de misiuni de audit financiar şi 5 acţiuni de audit de conformitate (control). Pe lângă acţiunile sau misiunile de control şi audit menţionate mai sus, pe parcursul anului a mai fost solicitată şi aprobată introducerea a 140 de acţiuni de control care vizează verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii şi două acţiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul performanţei din anul anterior. În cazul misiunii de audit financiar programată a se desfăşura la Primăria Măldăreşti, acţiunea a fost suspendată ca urmare a faptului că documentaţia financiar-contabilă a fost ridicată de organele de cercetare penală, acţiunea urmând a fi reprogramată. Entităţile de interes local din aria de competenţă a Camerei de Conturi Vâlcea pot fi grupate astfel: ordonatori principali de credite - 90, ordonatori terţiari de credite - 153, societăţi comerciale de interes local - 26, regii autonome de interes local - 1, alte instituţii publice - 8. De menţionat că dintre cei 153 de ordonatori terţiari de credite, 122 îşi desfăşoară activitatea în domeniul învăţământului. Referitor la ordonatorii de credite procentul este de 33,3% ceea ce asigură cuprinderea acestora în acţiuni de audit cel puţin o dată la trei ani.

S-au identificat venituri suplimentare sau prejudicii de 44,75 milioane de lei

Tot conform raportului Camerei de Conturi Vâlcea, un grad mai redus de cuprindere în acţiuni de verificare se înregistrează la societăţile comerciale de interes local, deoarece o bună parte dintre acestea nu au avut activitate, potrivit situaţiilor financiare depuse la organele fiscale sau sunt recent înfiinţate. Ca urmare a acţiunilor sau misiunilor de control desfăşurate şi finalizate la data raportului, au fost constatate venituri suplimentare datorate bugetelor publice în sumă estimată de 3 milioane de lei (din care 1,8 milioane de lei accesorii), prejudicii în sumă de 5,1 milioane de lei (din care 933.000 de lei accesorii) şi au fost consemnate abateri cu caracter financiar contabil care nu au determinat identificarea de venituri suplimentare sau prejudicii în sumă de 44,75 milioane de lei. Spre exemplu, fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetare necorelate cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza s-a constatat cu ocazia misiunilor efectuate la primăriile Păuşeşti Măglaşi şi Oteşani, unde nivelul cheltuielilor nu a fost corelat cu gradul de încasare a veniturilor, fapt care s-a concretizat ulterior în execuţie, în înregistrarea unui volum însemnat de plăţi restante la sfârşitul anului 2015. Necuprinderea donaţiilor şi sponsorizărilor în bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli s-a constatat la Primăria Frânceşti. Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligaţiei de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pentru fiecare an s-a constatat cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la Primăria Costeşti. Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligativităţii publicării în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice a proiectului de buget local s-a constatat cu ocazia misiunii efectuate la Primăria Milcoiu. Nerespectarea obligaţiei ordonatorilor principali de credite de a prezenta în şedinţă publică, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni constituie o abatere întâlnită cu ocazia misiunilor de audit financiar desfăşurate la primăriile Racoviţa şi Făureşti. Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primările Lăpuşata şi Făureşti s-a constatat faptul că nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real, datorită neorganizării şi neefectuării inventarierii materiei impozabile. În urma auditurilor financiare desfăşurate la primăriile Costeşti şi Oteşani s-a constatat faptul că, pentru anul 2015, nu au fost prevăzute distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care s-a întocmit bugetul.

Multe abateri s-au descoperit la ordonatorii terţiari de credite

Abateri privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile a entităţilor subordonate sau coordonate care au beneficiat de transferuri din fonduri publice s-au constatat la mai mulţi ordonatori terţiari de credite şi au vizat următoarele aspecte: Şcoala Gimnazială Lăcusteni, ordonator terţiar de credite al Primăriei Lăcusteni nu a constituit provizioane pentru drepturi de personal stabilite prin hotărâri judecătoreşti, în valoare de 10.000 de lei (tot la acest ordonator terţiar de credite au fost identificate situaţii în care bunuri de natura obiectelor de inventar achiziţionate au fost înregistrate direct pe cheltuieli de exploatare); la Şcoala Gimnazială Lăpuşata, ordonator terţiar de credite al Primăriei Lăpuşata, bunuri de natura activelor fixe şi obiectelor de inventar, în valoare totală de 166.000 de lei nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă; la Şcoala Gimnazială Copăceni, ordonator terţiar de credite al Primăriei Racoviţa au fost identificate situaţii în care bunuri de natura activelor fixe, obiectelor de inventar sau materialelor, în valoare estimată de 238.000 de lei nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă sau au fost înregistrate eronat; în evidenţa contabilă a Şcolii Gimnaziale Amărăşti, ordonator terţiar de credite al Primăriei Amărăşti erau înregistrate ca stocuri de materiale, în valoare de 12.000 de lei, bunuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă sau materiale date în consum în perioadele anterioare; Şcoala Gimnazială Prundeni nu a înregistrat în evidenţa contabilă bunuri primite cu titlu gratuit şi nici bunurile care îi aparţin din momentul primirii personalităţii juridice. Alte înregistrări eronate în evidenţa contabilă au fost constatate la ordonatori terţiari ai Consiliului Judeţean Vâlcea, Primăriei Râmnicului şi Primăriei Călimăneşti. Neconducerea evidenţei contabile conform principiilor contabilităţii pe bază de angajamente s-a constatat la Consiliul Judeţean Vâlcea, unde operaţiuni economico-financiare desfăşurate şi facturate în anul 2014 au fost înregistrate în evidenţa contabilă în anul 2015, valoarea abaterii fiind estimată la 195.000 de lei. Aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi la primăriile Amărăşti şi Livezi. Nestabilirea şi neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale şi necorporale, conform prevederilor legale s-a constatat în cazul misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Orleşti, Păuşeşti Măglaşi şi Făureşti şi oraşelor Băbeni şi Călimăneşti. Neconstituirea provizioanelor pentru diverse elemente patrimoniale constituie o abatere întâlnită la Primăria Berislăveşti, unde, cu ocazia verificărilor efectuate la ordonatorul terţiar de credite Şcoala Gimnazială Berislăveşti s-a constatat neînregistrarea unor provizioane aferente drepturilor de natură salarială obţinute de cadrele didactice, prin hotărâri judecătoreşti. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi la Primăria Călimăneşti, unde ordonatorul terţiar de credite Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 nu a constituit provizioane în valoare de 55.000 de lei. Determinarea şi înregistrarea eronată a cheltuielilor cu amortizarea reprezintă o abatere identificată la două entităţi auditate, şi anume Consiliul Judeţean Vâlcea (2,45 milioane de lei) şi Primăria Lăcusteni (16.000 de lei). Înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale a fost constatată cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Alunu, Guşoeni, Lăcusteni, Lăpuşata, Mădulari şi Roşiile, precum şi la Primăria Băbeni, unde au fost înregistrate pe costurile exerciţiului financiar verificat obiecte de inventar în valoare de 57.000 de lei. Neînregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii anuale şi a celor privind reevaluarea elementelor patrimoniale s-a consemnat în cazul a patru misiuni de audit. Astfel, Primăria Costeşti nu a înregistrat în evidenţa contabilă o diferenţă din reevaluare de 36.000 de lei, Primăria Lăcusteni o valoare de 41.000 de lei, iar Primăria Livezi o valoare de 3,5 milioane de lei.

7 ordonatori de credite nu au înscris investiţii finalizate de 15,7 milioane de lei

Inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea au mai constatat că, în anul 2015 nu s-au înregistrat unele operaţiuni de intrare-ieşire a unor elemente patrimoniale a căror valoare a fost estimată la suma de 1,56 milioane de lei. Aceste lucruri s-au constatat la Primăria Râmnicului şi la ordonatorii terţiari ai acesteia, Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” şi Şcoala Generală nr. 13, precum şi la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Amărăşti, Costeşti, Lungeşti, Oteşani şi Păuşeşti Măglaşi. Astfel, la Primăria Costeşti nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă bunuri de natura obiectelor de inventar, stocurilor, investiţiilor în curs, în sumă de 103.000 de lei, iar la Primăria Păuşeşti Măglaşi, bunuri de aceeaşi natură, în valoare de 192.000 de lei. La Primăria Amărăşti au fost înregistrate pe cheltuieli proiecte, studii şi expertize în valoare de 41.000 de lei, aceeaşi situaţie fiind la Primăria Oteşani, cu investiţii în curs în valoare de 128.000 de lei. La Primăria Lungeşti nu au fost evidenţiate în contabilitate investiţii în curs în valoare de 924.000 de lei. Tot la această unitate administrativ-teritorială au fost înregistrate eronat active fixe corporale în valoare de 139.000 de lei. Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Frânceşti, Lăcusteni şi Păuşeşti Măglaşi, precum şi la oraşul Băile Govora s-a constatat că unele înregistrări în evidenţa contabilă nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative corect întocmite, în mod cronologic şi sistematic, în conturile sintetice şi analitice. Primăria Păuşeşti Măglaşi a scăzut din evidenţa contabilă bunuri aprobate pentru casare, în valoare de 43.000 de lei, fără existenţa documentelor justificative care să dovedească efectiv casarea, dezmembrarea sau scoaterea din uz, iar Primăria Frânceşti nu a evidenţiat în contabilitate sumele restituite în cadrul unui proiect realizat din fonduri europene nerambursabile. Neevidenţierea în conturi speciale a garanţiilor de bună execuţie a fost consemnată în misiunile de audit efectuate la unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor Lăcusteni şi Buneşti. Neevidenţierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiţii finalizate, recepţionate şi date în folosinţă s-a constatat la 7 ordonatori de credite, sumele menţinute nejustificat în contul de investiţii în curs fiind estimate la 15,7 milioane de lei. În acest sens, exemplificăm: Consiliul Judeţean Vâlcea - 13,78 milioane de lei, Primăria Râmnicului - 786.000 de lei, Primăria Făureşti - 1,03 milioane de lei şi Primăria Lăcusteni - 107.000 de lei. Neînregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al primărilor s-a constatat cu ocazia auditului financiar efectuat la Primăria Călimăneşti, unde au fost identificate titluri de proprietate pentru unele suprafeţe de păşune sau pădure care însă nu au fost evaluate şi evidenţiate în contabilitate. Neîntocmirea documentelor justificative în vederea scoaterii din uz, transferării, casării, dării în consum s-a constatat la Primăria Băbeni unde, pentru materialele aprovizionate, nu s-au întocmit documente de recepţie şi de justificare a consumului. Alte abateri referitoare la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului s-au constatat cu ocazia misiunilor de audit efectuate la primăriile Râmnicu Vâlcea, Lăpuşata şi Buneşti. La Primăria Râmnicu Vâlcea a fost identificat un număr de 17 investiţii în curs sistate, la care nu s-a realizat o analiză a posibilităţilor de continuare a acestora. În aceeaşi situaţie se găsesc şi 6 obiective identificate la Primăria Buneşti.

Activele Consiliului Judeţean aveau o diferenţă valorică de 10,2 milioane lei

În urma misiunilor de audit financiar efectuate de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria Lăcusteni şi Consiliul Judeţean Vâlcea s-au identificat neconcordanţe între evidenţa analitică şi cea sintetică, în valoare estimată de 10,26 milioane de lei. Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea s-a constatat că, între evidenţa sintetică şi evidenţa analitică a activelor fixe există o diferenţă estimată de 10,2 milioane de lei. La Primăria Lăcusteni, între evidenţa sintetică şi evidenţa analitică a drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor aferente acestora s-a identificat o diferenţă de 23.000 de lei, iar la Şcoala Gimnazială Lăcusteni, ordonator terţiar de credite, diferenţele de aceeaşi natură au fost de 29.000 de lei. Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primările Sălătrucel şi Brezoi s-au constatat şi neconcordanţe între datele existente în evidenţa tehnico-operativă şi cele din contabilitate. Primăria Sălătrucel nu a înregistrat în evidenţa contabilă contravaloarea facturilor emise pentru chirii şi redevenţe, în sumă de 114.000 de lei, iar la Primăria Brezoi au fost scăzute eronat din contabilitate chirii şi penalităţi în valoare de 10.000 de lei. O altă deficienţă constatată la această categorie de abateri se referă la existenţa unor neconcordanţe între evidenţa contabilă şi cea fiscală, respectiv sumele rămase de încasat la finele anului bugetar, aferente impozitelor şi taxelor locale nu corespund cu cele înscrise în soldurile conturilor de creanţe ale bugetului local (la Alunu, Amărăşti, Berislăveşti, Buneşti, Lăcusteni, Păuşeşti Măglaşi şi Brezoi). Valoarea acestor neconcordanţe a fost estimată la 236.000 de lei. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la Primăria Călimăneşti s-a constatat neîntocmirea situaţiilor financiare în structura prevăzută de reglementările legale. Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţurile contabile şi în conturile anuale de execuţie bugetară au fost identificate cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primările Frânceşti, Guşoeni, Lăcusteni, Prundeni, Roşiile şi Râmnicu Vâlcea. Astfel, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă participaţiile deţinute de Primăria Frânceşti la alte entităţi (11.000 de lei), iar contribuţiile Primăriei Lăcusteni la fondul IDD, în valoare de 16.000 de lei au fost înregistrate drept creanţe bugetare. La Şcoala Gimnazială Guşoeni au fost înregistrate eronat active fixe necorporale, cărţi şi alte bunuri, iar la Primăria Roşiile nu au fost reflectate în evidenţa contabilă titluri de participare la alte entitaţi. Primăria Prundeni a raportat nereal, în luna noiembrie 2015, arierate în valoare de 956.000 de lei, în timp ce Primăria Râmnicu Vâlcea are evidenţiat în patrimoniu un imobil în valoare de 963.000 de lei (Club Sportiv Şcolar) care de fapt aparţine Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a fost dat în administrare Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”. Cu ocazia misiunii efectuate la Primăria Lăcusteni s-a constatat că nu a fost urmărită decontarea avansurilor acordate pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, astfel încât, la finele anului, să se reflecte în bunuri achiziţionate, lucrări executate sau servicii prestate sau recuperarea avansurilor nejustificate şi restituirea acestora la bugetul din care au fost acordate. Pentru avansurile nejustificate s-au calculat accesorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În urma auditului financiar efectuat la Primăria Oteşani s-a constatat neefectuarea regularizării cu bugetul de stat a sumelor primite de către primărie, în sensul că nu a fost restituită suma de 656.000 de lei, primită pentru stingerea unor arierate raportate eronat. Alte abateri privind încheierea exerciţiului bugetar au fost identificate la Primăria Racoviţa, unde creditele bugetare definitive consemnate în situaţiile financiare nu au fost identice cu cele aprobate prin hotărâre de consiliul local, diferenţa fiind de 49.000 de lei.

 

SCRIEŢI UN COMENTARIU

Codul de securitate
Actualizează

< Precedent   Urmator >
 

Editie tiparita

Alte articole

Ziare E-ziare.ro | Ziare

RSS Ştiri